top of page

Het jeugdhuis, hoe werkt dat?

Jeugdhuis JOC Ieper is een middelgroot tot groot jeugdhuis in Vlaanderen. Heel wat mensen (vrijwilligers en beroepskrachten) zijn actief binnen het jeugdhuis. Even een korte oplijsting.

 

Met ons jeugdhuis zijn wij constant op zoek naar nieuwe vrijwilligers! Heb je zelf zin erin, spring eens binnen en spreek de barman/barvrouw erover aan! Zij kunnen je verder helpen! 

 

A. Leden

Men wordt lid van het jeugdhuis door het bezit van een gratis lidkaart die één jaar geldig blijft en die men jaarlijks dient te vernieuwen. Enkel leden hebben toegang tot het jeugdhuis. Door de aanschaf van een lidkaart (te bekomen in het jeugdhuis) verklaart men zich akkoord met het binnenhuisreglement. (ook te vinden op deze website). Elk nieuw lid wordt geacht het huishoudelijk reglement gelezen te hebben (te verkrijgen bij de p.v., opgehangen in het jeugdhuis of op de internetsite van het jeugdhuis. Lidkaarten zijn te verkrijgen in het jeugdhuis en in de bureaus van het JOC en in het jeugdhuis zelf.

 

 

B. Jongerenbestuur

Het Jongerenbestuur is de groep vrijwilligers die zich actief inzetten voor en in het jeugdhuis. Taken van het Jongerenbestuur zijn het organiseren en garanderen van de ontmoetingsfunctie van de instuif, en daarnaast ook het invullen van het programma-aanbod. Deze groep vergadert eenmaal in de maand (de eerste zaterdag van de maand) en tijdens deze vergadering wordt onder meer de werking van instuif en het activiteitenaanbod geëvalueerd en voor de komende activiteiten gepland.

 

De leeftijdsgrens van 16 jaar (of het jaar waarin men 16 wordt) is de enige voorwaarde om toe te treden tot het jongerenbestuur, zonder enige vorm van discriminatie.

 

Verder verbindt een lid van het jongerenbestuur zich ertoe om tweemaal per maand te bestellen in de instuif of op een activiteit, en om naar de maandelijkse vergaderingen van het Jongerenbestuur te komen. Van een lid van het jongerenbestuur wordt verwacht dat hij het binnenhuisreglement kent, onderschrijft en mee in uitvoering brengt. Daarnaast volgt hij ook de ‘Praktische gids voor bestellers’. Tijdens het bestellen is er naast de bestellers ook steeds een avondverantwoordelijke aanwezig waarop de bestellers een beroep kunnen doen. Een vrijwilliger van het jongerenbestuur neemt zijn taak en verantwoordelijkheid serieus, ook op de momenten dat hij niet zelf aan het werk is.

 

Een lid van het Jongerenbestuur heeft gratis toegang tot alle activiteiten die door het jeugdhuis zelf worden georganiseerd. Daarnaast kan hij deelnemen aan activiteiten die speciaal voor het jongerenbestuur worden georganiseerd.

 

In alle beslissingen wordt gestreefd naar consensus. Indien niet mogelijk wordt beslist bij gewone meerderheid, met uitzondering van verkiezing.

Ben je geïnteresseerd en gemotiveerd om vrijwilliger bij ons te worden ga dan naar de pagina zelf vrijwilliger worden?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. De Kerngroep

De kerngroep is een groep maximum elf mensen uit het Jongerenbestuur die ervoor gekozen hebben een grotere verantwoordelijkheid te dragen in de werking van het jeugdhuis, en als dusdanig ook  door het jongerenbestuur verkozen zijn. Het is een groep die samenkomt om verder na te denken over de werking van het jeugdhuis, het beleid, de afspraken en de toekomstvisie…Ze vormen een denktank die zich buigt over thema’s die een grote impact (kunnen) hebben op de werking van het jeugdhuis op lange termijn. De Kerngroep is de motor van de werking van het jeugdhuis.  Leden van de kerngroep zijn minstens 18 jaar oud.

 

De Kerngroep bestaat uit alle avondverantwoordelijken, de coördinatoren en de jeugdbestuurders van het jeugdhuis en komt ook minimaal eenmaal per maand samen. De kerngroep heeft als voorzitter, de permanent verantwoordelijke van het Jeugdhuis en heeft een secretaris (verkozen uit de kerngroep zelf). De voorzitter heeft tot taak de vergaderingen in goede banen te leiden. De secretaris van de Kerngroep neemt de notulen op, en zorgt ervoor dat ieder lid van de Kerngroep deze ontvangt. De verslagen liggen ook ter inzage in de bureaus van het JOC. Maandelijks brengen de leden van de Kerngroep een beknopt verslag van hun bezigheden in het Jongerenbestuur.

 

Coördinatoren en avondverantwoordelijken worden bij meerderheid verkozen in het Jongerenbestuur. Bij verkiezing moet de helft plus één van de leden van het jongerenbestuur aanwezig zijn.

In alle beslissingen wordt gestreefd naar consensus. Indien niet mogelijk wordt beslist bij gewone meerderheid, met uitzondering van verkiezing.

 

D. Avondverantwoordelijke

De avondverantwoordelijke is diegene die tijdens de instuifmomenten of op een activiteit de verantwoordelijkheid draagt. Zijn taak bestaat erin overzicht te houden op het goede verloop van de avond, in te grijpen bij problemen of conflicten, derden te woord te staan in naam van het jeugdhuis, bij grote drukte de bestellers bij te staan, de inkomsten veilig in de kluis op te bergen en de instuif (of na een activiteit: de zaal) op een verantwoorde manier af te sluiten.

 

Leden van de kerngroep kunnen avondverantwoordelijke zijn. De taken van de avondverantwoordelijke kunnen opgenomen  worden door een personeelskracht van het JOC of een lid  van de raad van bestuur  van JOC Ieper vzw. In geval geen van de kerngroepleden de taak van avondverantwoordelijke op zich kan nemen, kan een meerderjarig lid van het jongerenbestuur aangesteld worden als avondverantwoordelijke, op voorwaarde dat hij tenminste een jaar actief is in het jongerenbestuur.

 

E. De permanent verantwoordelijke of p.v. 

Jeugdhuis JOC Ieper telt op heden 2 echte permanent verantwoordelijken. Deze personen zijn de beroepskracht van het jeugdhuis en de projectmedewerker van A New Breeze. Ze begeleiden de dagelijkse werking van het jeugdhuis, de vrijwilligers en ook de activiteiten. Samen met een team van ondersteunende beroepskrachten zet de p.v. zich permanent in voor het jeugdhuis in het kader van zijn job. De p.v. is tevens ook het aanspreekpunt naar buitenwereld toe. 

45654781_10218052445686912_2878446107791
bottom of page